27.2.09

Acta pròpia i no oficial ple ordinari de 16 de febrer de 2009

Acta pròpia i no oficial del ple ordinari de 16 de febrer de 2009. 21h.

21h. Hi assisteixen tots els regidors de la corporació. Presideix l’acte l’alcaldessa.

S’aprova l’esborrany de la sessió anterior per unanimitat.


2-Propostes d’acord que presenta l’alcaldessa al ple:

1a. Aprovació de la modificació del pla director d’abastament d’aigua potable.
Aquesta proposta es retira a petició de l’alcaldessa que diu que s’han detectat 2 mancances més respecte a dos trossos de la xarxa rural.
El Regidor d’ERC-AM Xevi Rovira demana qui són els responsables tècnics d’aquestes reiterades badades, i respon l’alcaldessa que és responsabilitat dels tècnics de CASSA.
Retirada per unanimitat.

2a. Compte de la gestió recaptatòria realitzada per l’ORGCT en l’exercici de 2008
Aprovada per unanimitat.

3a. Modificació de crèdits al pressupost 2009.
Aprovada per unanimitat la despesa i subvenció de millora del nucli antic segons el Fons Estatal d’Inversió Local.

4a. Aprovació provisional de la Modificació del Pla General Municipal d’Ordenació de Santa Eulàlia de Riuprimer en 4 aspectes puntuals.

Aprovada amb els 4 vots a favor d’AR, i 3 vots en contra, 2 dels regidors de CiU i 1 vot del regidor d’ERC-AM

Pren la paraula el regidor de CIU, Josep Musull i llegeix un text que duia preparat amb les consideracions sobre el punt a debatre:
Primer: Que en resposta a les al.legacions que varen presentar, amb motiu de l’aprovació inicial de la modificació del PGMO, per primera vegada es fa esment a l’informe elaborat per la DIBA, en relació a la ubicació de la zona esportiva, però molt per damunt sense dir res de la valoració econòmica de que parla l’informe. Aquest informe va ser anterior a la redacció del nou pla general, un pla redactat només fa cinc anys sense cap al.legació per part dels veïns en quant a la nova ubicació dels equipaments esportius.
Segon: que es veuen en el deure, una vegada més, de recordar tal com vam fer tant en l’aprovació inicial com en el programa de participació ciutadana, que en la proposta de modificació hi manca documentació justificativa de la necessitat de modificació, i que entenen que la modificació és totalment contraproduent als interessos del municipi, innecessària, perjudicial i injustificada.
Tercer: que tot el canvi proposat produirà un impacte negatiu en les finances municipals, i en cap moment es justifica el que suposarà econòmicament aquest canvi, però salta a la vista sense fer grans números. En l’elaboració del pla general es va tenir molt en compte l’efecte d’aquestes actuacions en les finances ja que es tracta d’un municipi de 1.000 habitants que no es pot permetre un endeutament il.limitat per caprici, menys un increment d’impostos perquè ja està del tot esgotat i no s’ha tingut en compte el que diu la llei sobre la sostenibilitat econòmica.
Quart: intentar adequar les instal.lacions de ponent suposarà un cost desmesurat que l’haurà d’assumir totalment el municipi, perquè no complirà amb la normativa del Consell Català de l’Esport, com ho demostra l’informe desfavorable que ha emès i per tant no donarà cap subvenció com tampoc la DIBA. A part s’ha de tenir en compte que els accessos són pèssims i tampoc es preveu el cost d’arranjament necessari, i la pista en aquell indret no es podrà cobrir, per la qual cosa serà un dèficit en el futur. Amb tots aquests desavantatges també es tanquen totes les previsions de cobrir l’actual pista del riu, i el més greu és que es donarà al Departament d’Educació l’única pista, amb un cost de 600.000€, que va construir el municipi, i a més, haurà de mantenir-la el poble per a un ús molt restringit.
Cinquè: El Departament d’Educació també recomana fer una valoració econòmica sobre el cost del pont que s’ha de construir per l’accés a la nova escola.

Per últim diu que es pregunten el següent:
Per què a més de tenir una pista preparada per cobrir, n’haurem de fer una altra?
Podrà un poble de mil habitants mantenir 2 pistes amb els seus vestidors?
Creieu que és millor tenir una pista a una punta de poble i la piscina a l’altra?
Si es fan 2 pistes quina es cobrirà?
I afegeix que ha fet moltes preguntes al llarg d’aquest any i no han rebut cap resposta convincent. Que és per això que, amb tantes preguntes a l’aire, entenen que la modificació que es tramita no és adient i que s’hauria de clarificar molt, justificant-ne més clarament la seva necessitat, i que per tant és una modificació molt fosca.
Pren la paraula l’alcaldessa i contesta: Que els avalen els vots que els van fer governar amb majoria. Que volen cobrir la pista antiga i no la nova. Que no apujaran els impostos, però que es farà la revisió cadastral. I explica que la llar d’infants finalment no es farà al carrer nou, que es farà al centre del poble. Que tot i que cabia i cap al nou espai, per facilitar la cessió del terreny a Educació, es considera adient que es mantingui al centre. S’obre un debat extens sobre aquestes consideracions entre els regidors de CiU i l’alcaldessa. Pren la paraula el regidor de CiU Albert Vilademunt i diu que considera que pels pares és perjudicial separar llar d’infants i CEIP, i Josep Musull afegeix que això comporta més despesa i que aquestes modificacions s’haurien d’haver fet públiques i que la població pogués opinar.
Respon l’alcaldessa que considera que la separació no és problema, que no s’ha fet públic però que s’han mantingut converses informals amb alguns pares i ho veuen bé.

Pren la paraula el regidor d’ERC-AM Xevi Rovira, i diu que explicarà l’opinió del seu grup respecte a cada modificació però que el global seria el vot negatiu. Respecte a la modificació 1 demana si s’ha parlat amb les AMPES i la comunitat educativa, que si només ha estat algun contacte informal s’hauria d’haver fet bé. Diu que considera que fent aquest canvi, es dóna la raó a la seva tesi de ja fa temps, segons la qual la ubicació en aquest indret per a la nova escola és petita, a part de massa propera al riu. També pregunta quina serà la nova ubicació de la llar d’infants exactament, que creia que es feia per tenir més espai a primària a la nova escola, si li poden aclarir. Però que creu que no és aconsellable separar la llar d’infants de l’escola (si tant creuen que hi cap tot) tant per l’estalvi de recursos (desplaçaments, haver de tenir 2 cuines) i demana la raó concreta d’aquest canvi d’ubicació. També pregunta què passarà amb els infants durant el curs mentre durin les obres.
Respon l’alcaldessa que el Departament d’Educació no amplia mitges línies, i per tant amb una possible futura ampliació del CEIP l’espai quedaria molt comprimit. Que han pensat millor la ubicació de la llar d’infants i que no veuen que sigui problema mantenir-la al centre, al costat del Casal, que s’haurà de modificar el projecte inicial del nou equipament cultural. Que actualment compartir cuina entre llar d’infants i CEIP és conflictiu i que la nova llar d’infants comptarà amb cuina pròpia, que a més es podrà utilitzar sense problemes per a diferents activitats municipals, cosa que ara és complicada amb el CEIP. Respecte a les reunions amb els pares, i la comunitat educativa diu que no n’han fet oficialment però que no hi veu problema.

Xevi Rovira, respecte la modificació 2 diu que no entén perquè es canvia la zona de pla de protecció especial del riu quan els informes tècnics no aconsellaven fer-ne cap canvi de categoria. I per això precisament es va ampliar en anteriors modificacions, que no és aconsellable fer equipaments en aquella zona, i que la zona d’inundabilitat és massa a prop.
Respon l’alcaldessa que accepta que va ser d’aquesta manera però que ara es torna a modificar perquè l’espai d’equipaments sigui independent del pla especial de protecció del riu, que li consta que s’havia incorporat la zona d’equipaments en el pla especial de protecció del riu perquè el tècnic redactor havia insistit molt en incorporar la zona d’equipaments en el pla especial de protecció del riu.

Respecte la modificació 3a, Xevi Rovira diu que la veuen malament, perquè des del principi que es va proposar fer l’escola nova aquí ja havien dit que ho trobaven massa petit i massa a prop del riu.

Respecte a la modificació 4a Rovira diu que la veuen bé.
Pren la paraula Josep Musull de CiU i diu que si la llar d’infants va fora de l’actual Casal, en l’aprovació inicial del projecte de nous equipaments culturals va demanar si es modificaria la fesomia de l’edifici i se li va dir que no, i en canvi ara sembla ser que sí.
Respon l’alcaldessa i diu que accepta que va ser així, però que, estudiat més àmpliament, es creu convenient fer la nova llar d’infants prop del casal, perquè no hi cabia si es vol mantenir l’anterior projecte de Casal, i que no sap si s’haurà de modificar la fesomia de l’edifici perquè possiblement s’estructurarà de nou.

3-Despatx d’ofici i presentació de l’estat d’execució del pressupost.
S’informa de l’estat d’execució, en destaquem algunes observacions:
El dèficit del servei d’escombraries és de 5.000€. El 80% del pressupost és de recursos ordinaris, i només un 10% va per inversions. L’enllumenat costa 16.000€. L’aigua dóna uns beneficis de 12.000€. La neteja d’edificis públics costa 20.000€ a càrrec de l’empresa Pisman. El CEIP costa 32.000€ que tots estan d’acord que hauria d’assumir el Departament, però ho fa el poble.

4-Resolucions, mocions, precs i preguntes:

1a. Moció per la futura vegueria
Aprovada amb 6 vots a favor, 4 d’AR i 2 de CiU i el vot en contra del regidor d’ERC-Am que llegeix les següents consideracions que duia per escrit:

El nostre vot és en contra d’aquesta moció, per les següents raons:

Aquesta moció s’ha proposat des de l’Ajuntament de Vic, i està clar que l’alcalde de Vic, Vila d’Abadal vol imposar el seu model de vegueria, abandonant l’Alt Ter i desplaçant l’epicentre de vegueria de Manresa cap a Vic (compartida), amb l’extensió cap a Ripoll i Olot i abandonant Igualada.
Aquesta moció, però, no contempla l’opinió prèvia de Ripoll, o la resta de ciutats citades. Tampoc hi ha hagut un treball intern a nivell comarcal d’Osona, Vic ha anat avançant al marge del territori d’on exerceix la capitalitat, ja sigui per anar a reunir-se amb altres ciutats d’altres comarques o per aprovar la moció a l’Ajuntament de Vic. No és d’estranyar, perquè segurament tot aquest moviment és més d’autoconsum local, fruit de les pressions dels Alt Ter (cal apuntar que un membre destacat de la plataforma és regidor de CiU, Àlvar Solà). Personalment m’havia manifestat a favor d’una possible Vegueria de l’Alt Ter, perquè Osona i el Ripollès puguin caminar juntes en la futura organització. Tot i així, però, no podem permetre que Osona parli en boca d’un altre territori, en aquest cas el Ripollès. Des de la comarca, hem de respectar la voluntat i l’ opinió dels nostres veïns ripollesos, no podem actuar amb paternalisme.
Respecte a la capitalitat de Vic: Està clar que Vic vol jugar a liderar, a exercir de capitalitat, però com ha succeït massa sovint, ho fa des de la ignorància al territori d’on exerceix la capitalitat.
Amb quins municipis ha parlat Vic d’Osona per tal d’articular una nova proposta d’organització territorial? Amb quins consens compta la seva proposta de Catalunya Interior?
Vic no pot pretendre demanar més protagonisme en la nova vegueria si ignora el territori que representa. El paper d’Osona en el nou mapa de Catalunya no l’ha d’establir sols Vic, sinó tota la comarca, tots els seus municipis.

Per tot això, des d’ERC davant la moció manifestem que:

1. Cal tenir un consens de tota la comarca sobre quin és el posicionament de quin paper ha de tenir Osona en la nova organització territorial.
2. Vic exerceixi un lideratge solidari amb la resta de municipis osonencs, perquè això reforçarà Osona i la seva capital de cara a la nova organització territorial i que presentar aquesta moció després d’aprovar-la en el seu Ple, no és la millor manera.
3. Cal respectar que cada comarca decideixi quin és el seu camí i quina és la seva voluntat respecte a l’organització territorial. Que el Ripollès decideixi què vol ser.
4. Es treballi des de la Generalitat i des de Vic, perquè l’establiment de seus de departaments s’estableixin a Vic, ara.
5. Que es treballi en crear una xarxa de ciutats amb el fil conductor universitari, i amb col·laboracions en estratègies econòmiques, culturals, etc. , al marge de les possibles organitzacions territorials.

Respon l’alcaldessa Núria Solà que li sembla que els punts finals estan d’acord amb els que diu la moció, i Rovira replica que no ho veu de la mateixa manera. Solà també diu que ha arribat del Consell Comarcal i no de Vic, i Rovira li ensenya l’expedient on es veu el logotip de l’Ajuntament de Vic i al final “Vic, 12 d’octubre de 2008” i li diu que no entén que ara proposin aprovar aquesta moció per quedar bé amb Vic quan encara està obert el debat de les Vegueries. Solà respon que aposten per pujar al carro ara.

2a. Moció sobre la defensa i manteniment de la tradició catalana dels balls de diables, bèsties de foc i colles de foc.

Aprovada per unanimitat, encara que Xevi Rovira d’ERC-AM vol llegir una consideració:

Sobre la moció de la cultura del foc, el nostre vot serà favorable, tot i que ja que en vam presentar una de més acurada al nostre entendre, en la qual s’hi incorporava la feina feta des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, que ja ha elaborat un document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de transposició de l’esmentada directiva europea des del punt de vista de la utilització d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal que la transposició de la directiva europea a la normativa de l’Estat espanyol no col·lisioni amb les nostres tradicions i costums. I informava que des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana s’organitzarà, enguany, una jornada de debat sobre l’esborrany de reial decret adreçada a tots els agents vinculats: grups de foc, programadors, tècnics de cultura, empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil.

Torn de precs i preguntes:

Josep Musull de CiU llegeix el següent text amb consideracions i preguntes:
Voldríem fer un prec al regidor de serveis, esports i medi ambient referent a la seva entrevista a un mitjà de comunicació comarcal ja fa temps, en que feia referència a la feina tant mal feta de la passada legislatura i que us vàreu veure obligats a presentar-vos. Primer recordar-li que es va oferir per treballar amb nosaltres a la nostra llista perquè deia que es treballava molt i molt bé.
Des de la seva regidoria, l’any 2007 va deixar perdre una subvenció de manteniment del circuit de BTT, al 2008 no es va fer cap tipus de manteniment, i al 2009 la inversió serà o hauria de ser molt més considerable.
Pel què fa al porta a porta, recordar-li que part de l’èxit és degut a l’àrea d’aportació, la ubicació de la qual vam suggerir nosaltres i que no va pas ser precisament aportació teva.
Celebrem que després d’un any i mig hàgiu fet el primer pas per asfaltar els camins rurals. Ens agradaria que en la part final ens informessis sobre les conclusions d’aquesta reunió.
Esports: Vàreu aprovar a corre-cuita un projecte per la instal.lació de gespa artificial al camp de futbol, com està?
L’any 2007 teníem 57 participants de patinatge, enguany s’han reduït a menys d’un 50%, a què és degut?
L’escola de futbol està tramitant la seva marxa cap a Vic. Continuarà havent-hi futbol al poble?

La nova senyalització. Ja sabeu que no ens agrada el criteri que s’ha seguit, però us demanem que hi poseu una mica d’ordre i/o destapeu tots els senyals o no en destapeu cap, però amb aquest sistema s’indueix a l’error i també a discussions absurdes entre veïns.

Celebrem que hàgiu tapat els forats del Carrer Nou, però no s’ha solucionat el problema dels autocars abans d’entrar al pont ja que continuen quedant encallats al terra.

L’alcaldessa contesta el següent: Es va perdre la subvenció del circuit de BTT per culpa del consorci Portes del Montseny que està en procés de canvis i té dificultats.
Sobre l’àrea d’aportació ha estat un èxit, però que el porta a porta és un èxit de la gent que s’hi ha implicat molt. I que CiU no van ser prou valents per tirar-ho endavant abans. Josep Musull replica que ells sí que ho volien tirar endavant. I s’obre una discussió sobre aquest tema.
Respecte a la gespa artificial, que el projecte està enviat al Consell Català de l’Esport perquè n’emeti l’informe favorable i es buscarà el finançament.
Respecte a la reducció del patinatge, que ho hauria de preguntar a l’entitat.
Respecte al Club de Futbol, que estan pendents d’una reunió amb ells perquè els expliquin el seu futur.
Respecte al pla de mobilitat, que hi ha hagut brètols que han destapat senyals, que l’agutzil els torna a tapar però no dóna l’abast. Que a més, els operaris de l’empresa els van instal.lar abans d’hora sense avisar, i l’empresa no ha respost a les expectatives.
Respecte als autobusos que van al camp de futbol, que caldrà arranjar-ho millor.
Respecte als camins rurals, Jordi Usero d’AR, respon que hi haurà una subvenció per a arranjar-los, però que no hi poden optar perquè no està al pla de camins del Consell Comarcal, i que han fet una petició d’incorporar via annex el camí del Soler Botey fins a la Carretera de Prats per poder-se’n beneficiar.

Tot seguit comença el torn de preguntes per al regidor d’ERC-AM Xevi Rovira que les porta per escrit:

1- Perquè no han entrat a votació del ple les 7 mocions que vaig presentar amb data 9 de febrer 2009, exceptuant l’alternativa sobre la cultura del foc, no entenc que l’adhesió a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la moció per la internacionalització del dret de decidir, per la prohibició de les curses de braus, sobre la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament superior, en relació als fets de la Franja de Gaza o contra l’empresonament d’en David Sànchez de l’Associació Cultural La Fornal de Vilafranca del Penedès, no hi hagin entrat a la votació d’aquest ple, ja que les mocions són de les poques coses que podem treballar des de l’oposició.

Respon l’alcaldessa que per qüestió de temps, que no les descarta per al proper ple ordinari. Rovira respon que ja els indicarà quines tenen vigència al proper ple.

2- Encara no he vist que s’hagin passat els fulls informatius de cursets i activitats i al ple del 15 de setembre de 2008 la senyora alcaldessa em va dir que s’estava acabant d’elaborar la guia d’activitats i cursets diversos que es poden fer al poble i al ple de novembre que s’estaven a punt d’enviar ben aviat. També s'hauria d'informar millor a la població que hi ha hagut canvis en els horaris del servei d'autobús i no només a través de la web.

Respon l’alcaldessa que s’ha decidit publicar-ho al web i prou. Rovira replica que en aquest cas s’hauria de dir a la població, i l’alcaldessa respon que es dirà al proper Riuprimer Parla que serà a finals de febrer o principis de març.

3- Quan es presentarà oficialment a la població la pàgina web? I qui és el responsable d'actualitzar les notícies. També demanaria si és possible posar l’enllaç al Bloc d’ERC-Am Riuprimer sota la meva adreça com a regidor en l’apartat de l’organització municipal subapartat altres membres del consistori.

Respon l’alcaldessa que a finals de febrer o principis de març es farà la reunió amb el poble “Riuprimer Parla” i es farà allà. Que la responsable és la regidora de cultura Mª Teresa Franquesa. I que consideraran el fet d’enllaçar el bloc d’ERC-AM.

4- Respecte a l’antic bloc municipal que havia creat quan governava, preferiu que el deixi com a consultable encara o el suprimeixo?

Respon l’alcaldessa que el pot suprimir, però no passa res si es deixa consultable.

5- He vist que s’ha esmenat algun errors de la web però encara hi ha moltes mancances que ja vaig indicar pel mes de novembre, i em sembla que hi ha hagut bastant temps d’esmenar:
a)A l’apartat d’història hi falta que s’indiqui l’existència del llibre del poble, que es pot adquirir al mateix ajuntament, i l’enllaç al document pdf d’aquest llibre tal com havíem demanat.
b)L’apartat de com s’arriba al poble, només fa referència a la carretera des de Vic i no hi ha cap plànol, per tant entenc que també s’hauria d’ampliar i millorar molt.
c)Els plànols del sòl urbà i el del sòl no urbanitzable condueixen a un enllaç en pdf pràcticament il·legible.
d)L’apartat de cultura festes i tradicions encara està buit.
e)Als llocs d’interès només hi ha l’Església Parroquial, la Font Gran (l’enllaç de la qual està mal dirigit), i el Roure Gros (amb una explicació molt escueta). Crec que per tant n’hi falten molts més.
f) Als telèfons d’interès, el Punt Jove en té un que crec que és el de joventut de la Mancomunitat, i en referència a això, ja disposa de número propi o encara el comparteix amb el Casal d’Avis?
g) Apartat d’entitats: Riuprimer Gas i Rocs no hi és. El Casal d’Avis té l’adreça electrònica i el web del CJR. Els enllaços als webs del C.F. Riuprimer i Pedala Pedala estan mal apuntats i dóna error en clicar-los.
h) Empreses i comerços: En l’apartat del comerç Queviures Corretja hi ha errors. A més a més, l’apartat en general el trobo mal enfocat, crec que s’hauria de fer una guia comercial a l’estil de la nova guia Apropa’t i en tot cas un apartat d’empreses i serveis diferenciat amb cabuda per a tots els professionals, ja que al web hi ha fusters, però no hi ha altres professionals o empreses de paletes, electricistes, llauners, etc.
i) En l’apartat Equipaments i Serveis només hi ha noves actuacions fetes, i no el conjunt dels Equipaments i Serveis del municipi.
j) L’apartat d’Agenda Fotogràfica no hauria de comptar amb un fons temàtic segons festes, tradicions, indrets, etc?
k) Apartat d’informació legal: el CIF, domicili social i telèfon de l’ajuntament estan malament.
l) També hi manca un enllaç visible al web de la Mancomunitat la Plana, al del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona sud Alt congost, i al nostre espai dins el web de l’ens turístic Portes del Montseny.

6- Els suggeriments que vaig apuntar sobre el nostre espai web al portal de Portes del Montseny tampoc s’han tingut en compte.
(En l’apartat “Fires i Festes”, caldria remarcar Les Caramelles, només es parla de l’Aplec de Sant Sebastià. També caldria incorporar-hi la commemoració de l’Acord de Sant Sebastià i els Premis literaris que es lliuren entorn al 17 de maig. També caldria incorporar-hi la rebuda de la Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan del 23 de juny. I la Diada nacional, amb l’inici de la Marxa dels Vigatans Riuprimer-Vic.A l’apartat “Allotjament. Turisme Rural” caldria incorporar-hi la nova casa de turisme rural establerta al municipi.També caldria demanar que s'usi l'agenda d'actes per al municipi, i que algun esdeveniment celebrat al poble rebi el tractament de “esdeveniment del mes”.L’apartat “Què visitar”, només recomana visitar el Castell de Torroella (amb una foto panoràmica de la fàbrica Llaudet) i l’Església (foto de lluny).

Respon l’alcaldessa que no els consta que en deixés còpia per escrit, i que ho miraran d’esmenar. Rovira replica que creu que l’havien de tenir i que han tingut molt de temps d’esmenar-ho però que ho tornarà a deixar. Rovira també demana quin tipus de problema té el Portes del Montseny, i respon l’alcaldessa que s’estan replantejant el finançament dels consorcis de turisme i promoció econòmica, i que des del de Portes del Montseny també els ha arribat el descontent per la problemàtica derivada tant del finançament com de la participació en les tasques encomanades.

7- L'acte de carnestoltes del diumenge 1 de març segons el cartell està organitzat únicament per l'Ajuntament, no s'ha comptat amb el Punt Jove, ni amb el Consell de Joves per a aquesta festa popular? S’ha pensat algun tipus d’acte per a la diada de Sant Jordi ? En la mateixa línia, quines actuacions hi ha previstes si és que n'hi ha per reactivar el Consell de Joves i crear una comissió de festes al municipi?

Respon l’alcaldessa que Carnestoltes efectivament només l’organitza l’Ajuntament però que ha externalitzat la feina a una empresa perquè ho dinamitzi. Que per Sant Jordi se seguirà aquesta mateixa línia. I finalment que al proper Riuprimer Parla es parlarà de la situació del Consell de Joves i de la comissió de Festes.
Rovira replica que espera que aquesta iniciativa d’externalitzar les festes sigui transitòria i deguda a un moment inestable amb les entitats en procés de canvi, que no es converteixi en regla habitual. I respon l’alcaldessa que efectivament, que és degut al moment de transició i que volen que es posi en marxa la Comissió de Festes.

8- Ja se sap si es podrà fer la Festa del Segar i del Batre aquest any, com estan els contactes entre l’entitat i l’Ajuntament ?

Respon l’alcaldessa que l’entitat està fragmentada i veu difícil que pugui tirar endavant sola la festa i que també s’ha parlat amb una empresa externa per fer la feina i fer un projecte de projecció de la fira.

9- Sobre Festa Major d’hivern :

a)Quin ha estat el pressupost ?
b)Per què es va dur a terme un projecte de Medi Ambient dins els actes de Festa Major i alhora es va proposar una Encesa de l'enllumenat (en un horari absurd per a la majoria de gent d'altra banda) quan la línia a seguir del municipi sembla ser la de la sostenibilitat energètica, és contradictori.
c)També se’m va dir en ple que des del Punt Jove s’hi havia treballat en muntar algun acte, però no en vaig veure cap adreçat específicament als joves, en una Festa Major d’hivern que ens va semblar encara més pobre que d’altres anys.

Respon entre el Regidor de Medi Ambient Jordi Usero i l’alcaldessa que l’acte del porta a porta era una celebració per haver fet un any, que l’enllumenat era de baix consum i es va fer a l’hora que es feia fosc per no deixar el poble a les fosques. Respecte a l’acte del jovent, que els mateixos joves del Punt Jove, van decidir treure-ho i enlloc d’això es va fer la Quina popular aquest mes de febrer. Que la festa major d’hivern és secundària i la gent no se la fa gaire seva, que al contacontes gratuït per exemple només hi havia 10 persones...

10- La zona al voltant de la pista de la Plaça Nova es troba en un estat de deixadesa important, i hi ha perill per a les persones grans i la canalla de poder-se fer mal, agreujat per les zones d’obres no sempre ben delimitades. Hi ha intenció de posar una mica d’ordre en aquella zona i vetllar per què els constructors endrecin i tanquin bé les obres ?

Respon el Regidor d’Urbanisme Pau Parés i diu que l’Ajuntament ho ha vetllat, que quan s’acabi l’obra grossa s’arreglarà bé.

11- Fins a la data d'avui ja són uns 70 municipis els que s'han sumat a la iniciativa del “Pacte d'alcaldes/alcaldesses per l'energia”, liderada per l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El Pacte té com a objectiu lluitar contra el canvi climàtic a través de diverses accions impulsades des del món local. S’ha contemplat la possibilitat d’adherir-se al pacte ?

Respon l’alcaldessa que no el coneixen, que s’ho miraran per si és d’interès per al poble, i que si s’ha de pagar. Rovira diu que només sap que és d’interès per pobles de característiques similars però desconeix si té cost econòmic.

12- Quan es posarà en funcionament el pla de mobilitat que s’havia anunciat pel gener d’enguany al ple de 2 de novembre de 2008? Hi ha algun conveni amb els Mossos d’Esquadra i aquest municipi?

Respon l’alcaldessa que el pla de mobilitat s’explicarà al proper Riuprimer Parla i que es posarà en marxa al dia següent de la reunió. Respecte als mossos, diu que s’estan pensant si val la pena fer-los venir o no. Rovira replica que si els fan venir sigui a tall informatiu, i que necessiten un conveni perquè puguin actuar al nucli urbà.

13- A finals d’any es va inciar la tretzena edició del programa “Anem al Teatre”, realitzat per les àrees d'Educació i de Cultura de la Diputació de Barcelona. A l'edició d'enguany, hi participaran més de 390.000 espectadors, provinents de 961 centres docents de 241 municipis de la província. L'ajuntament s'hi ha adherit o ho ha proposat al CEIP El Roure Gros?

Respon l’alcaldessa que ja fa anys que hi estan adherits.

14- Per quan està prevista la reobertura de la Sala de Lectura?

Respon l’alcaldessa que només els falta el mobiliari, i que intentaran que s’inauguri per Sant Jordi.


Acabades les preguntes d’ERC-AM per part de Xevi Rovira, l’alcaldessa diu que ha de dir unes quantes coses :

Que ja es disposa de l’elevador pel cementiri, encara que compartit amb d’altres pobles per qüestions de pressupost, i que es pretén fer un estudi de seguretat relatiu als municipis que presenten algun risc de no complir amb les normes de seguretat. Respon Josep Musull de CiU que aquest estudi ja estava fet, i que el que s’havia quedat amb la Mancomunitat és que Santa Eulàlia ja compleix totes les normes i per tant, no entraria en l’estudi, se li cediria un elevador i així el superàvit del servei s’invertiria equitativament.

Solà continua explicant que respecte al Tanatori de Vic, s’està fent un conveni amb la funerària Cuberta i de moment s’hi pot anar.

A continuació es dirigeix al regidor d’ERC-AM Xevi Rovira, i li diu que si ERC pensa pagar la revista del Consell de Joventut ja que l’utilitza per posar els seus articles i fer propaganda del partit.
Xevi Rovira respon que precisament ell mateix va impulsar la creació de la Revista del Consell de Joves quan era el president, que sempre havia format part del consell editorial abans d’entrar a una llista electoral, i que el requisit del consell editorial per publicar-hi sempre ha sigut només que la gent signi amb nom i cognoms i sigui respectuosa en els articles. Que ell els envia els seus articles signats com a regidor de l’Ajuntament perquè és el que és, i que parlen del poble. Que ja li van dir des del Consell de Joves que l’Ajuntament havia dit que millor que s’estalviessin de publicar els seus articles o no els seguirien pagant la publicació, cosa que ell troba molt greu, totalment antidemocràtica i d’actitud caciquista, privant la llibertat d’expressió.
Replica l’alcaldessa que en una reunió on Rovira hi era present, es va dir que l’Ajuntament pagaria aquesta publicació amb la condició que no hi publiqués cap regidor de l’Ajuntament, que si fa propaganda d’ERC ho pagui ERC i que a més ja ho publica al seu bloc d’internet, i que per tant no li cal publicar-ho igual a la revista.
Rovira replica que no cal que li faci d’editora ni l’assessori, que ell ho publica a la revista perquè arribi a més gent, i que no recorda pas aquesta suposada clàusula per publicar a la revista, que la creu oberta a totes les entitats, i veïns del poble i que en última instància és el consell editorial que decideix publicar-ho. I que si li volen posar esparadrap per tapar-li la boca.
L’alcaldessa replica que un dels articles no està signat perquè no es devien atrevir a fer-ho, i que creu que el signen com a veí.
Rovira replica que és increïble que li diguin que no pot publicar com a regidor, que si tenen por del què pot dir, que va signar tots els articles com sempre com a regidor, que no recorda com els va publicar en tot cas el Consell editorial però que signa i continuarà signant com a regidor si es fan més revistes, perquè els recorda que de fet, el Consell ha plegat, especialment els membres que es feien càrrec d’editar la revista, i que ara ja entén què pretén l’equip de govern, que no és altra cosa de penjar-li el mort a ell de la fi de la revista del Consell i del Consell en general de cara a la població en general.
Solà replica que no és cert, que no li vol penjar cap mort, i que sempre que no està d’acord amb ells els titlla d’antidemocràtics.
Rovira anuncia que abandonarà el ple per protestar contra aquestes actituds d’autèntics cacics, i es reafirma en la llibertat d’expressió que suposa publicar a la revista, amb la qual cosa no entén que es privi als regidors de fer-ho. S’allarga la discussió entre Rovira i l’equip de govern i finalment s’aixeca la sessió a les 23h amb la presència de tots els regidors fins al final.

Enllaç a l'esborrany de l'acta oficial:
http://www.santaeulaliariuprimer.cat/imagenes/actas%20ple/Acta%20ple%20ordinari%2009-02-16.pdf

26.2.09

EL 2% DE CATALANS I CATALANES SÓN PAGESOS

Article d'opinió, per Frederic Tormo i Reig:

-Distinguit Sr alcalde de La Capital, em permet un moment?

-I tant, vostè dirà....

-Doncs miri, he vingut a passar un cap de setmana intens a La Capital,per que necessito una mica de canvi...per compensar el meu dia a diarural...en podriem dir turisme urbà

-Ah, molt bé senyor, bona iniciativa

-Ui si, com a idea està molt bé, però la veritat és que marxo desenganyat

-I doncs? No ha trobat una ciutat de disseny, àgil i dinàmica, unaparador de modernitat, tota mena de serveis, una perla delmediterrani, accés a cultura...

-Si, és clar...però miri...no he parat de consumir, despesa a munt idespesa avall...aparcament, menjar, entrades..no fas més que pagar perfer qualsevol activitat...a més a més, no he pogut dormir ni descansargaire..tota la nit cotxes amunt i avall, sirenes d’ambulàncies i/o policíes, el camió de les escombraries, gent de gresca cridant pel carrer...impossible dormir!

-Home, que s’espera, vostè ja s’ho podia imaginar tot això...quan va ala ciutat, que espera trobar-hi? Aquí hi viu molta gent...

-Certament, ningú m’havia avisat de les llargues cues en cotxe o pertreure entrades pel cinema i el teatre, o per treure calers al caixer,o per sopar segons on, o per entrar a la disco...però m’hi he hagut de conformar, no hi havia volta de full...’allí donde fueres haz lo quevieres’ com deia El Quixot...a més, com jo no conec massa bé commoure’m en aquest medi, no seré jo ara qui vindré a dir-li a algú que no conec, com ho ha de fer a casa seu...I és clar, entre perdre temps tontament fent cues, pagar per tot, no poder dormir, doncs com li deia, marxo desenganyat, no és el que m’esperava i em sembla que no m’hi veuran més per aquí... per que,suposo que no faran callar sirenes i jovent, ni treballar als escombriaires de dia per que almenys pugui dormir, quan vingui devisita,oi? Ni faran res amb la pudor de certs carrers o locals?Si més no, ho arreglarien els caps de setmana per que pogués venir apassar-los amb la família? Una mica de distracció no ens aniria malament, tot i que al dia a dia ja sé que no m’acabaria d’adaptar....per que lo de venir a instal·lar la granja de porcs aquí La Capital, ara que aviat no podré ni a pagès, tampoc em deixarien, oi???

-No, més aviat no, sap que li dic?...que si no vol pols, no vagi a l’era...

-Ep, que aquesta dita hauria de ser meva...

Notícies d'interès municipal: Escola; Recollida Selectiva

Resultats primer any de recollida selectiva a Sta.Eulàlia de Riuprimer:
http://www.santaeulaliariuprimer.cat/imagenes/TrípResultatsStaEulàlia_1_trai.pdf

Premi per al CEIP El Roure Gros

http://www.santaeulaliariuprimer.cat/plantilla9.asp?seccion=72&opcion=72&id=144

El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer rep el primer premid'experiències educatives

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3546497&p_edi=vic

http://www.el9nou.cat/noticies.php?codi_noticia=7886&ed_ov=o

16.2.09

Ordre del dia ple ordinari dilluns 16 de febrer de 2009. 21h.

Ordre del dia ple ordinari dilluns 16 de febrer de 2009. 21h.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Propostes d’acord que presenta l’alcaldessa al ple:

1a. Aprovació de la modificació del pla director d’abastament d’aigua potable.
2a. Compte de la gestió recaptatòria realitzada per l’ORGCT en l’exercici de 2008
3a. Modificació de crèdits al pressupost 2009.
4a. Aprovació provisional de la Modificació del Pla General Municipal d’Ordenació de Santa Eulàlia de Riuprimer en 4 aspectes puntuals.

Despatx d’ofici i presentació de l’estat d’execució del pressupost.
Resolucions, mocions, precs i preguntes:
1a. Moció per la futura vegueria
2a. Moció sobre la defensa i manteniment de la tradició catalana dels balls de diables, bèsties de foc i colles de foc.

MOCIÓ CONTRA L'EMPRESONAMENT DE DAVID SÀNCHEZ, VEÍ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

MOCIÓ CONTRA L'EMPRESONAMENT DE DAVID SÀNCHEZ, VEÍ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS Presentada pel regidor d’ERC-AM Xavier Rovira al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer:
ANTECEDENTS DE FETS
A quarts de tres de la matinada del dia 6 de gener es va detenir en David Sànchez de l’Associació Cultural La Fornal de Vilafranca del Penedès, amb un desplegament policial desproporcionat, quan sortia del seu lloc de treball. Un gran nombre de mossos d’esquadra l’esperaven per detenir-lo fora de La Fornal, sense informar-lo sobre el motiu de l’arrest, el van traslladar a la comissaria de Vilafranca, on li van negar l’assistència d’un advocat. Hi passà la nit, fins que el van traslladar al jutjat de guàrdia de la vila on, finalment, després de gairebé deu hores de desinformació, li van comunicar el motiu de la detenció i de l’empresonament immediat.
La detenció i l’execució d’ingrés a la presó es basa en una ordre de crida i cerca dictada el mes de maig del 2008 —que no havia estat notificada— arran d’una sentència condemnatòria relativa a la manifestació antifeixista del 12 d’octubre de 1998.
Malgrat que la mateixa legislació estableix que no es pot ingressar a la presó amb una pena inferior a dos anys, la titular del Jutjat Penal núm. 15 de Barcelona, Isabel Gallardo, valora com antecedents una imputació per insubmissió. La suma d'ambdues situacions permet decretar l'empresonament d'en David Sànchez.
Més enllà del dret processal, avui ja no es pot considerar un delicte l'acte d'insubmissió a fer el servei militar, ja que l'any 2002 el govern espanyol va decretar la fi de la obligatorietat del servei militar.
Així doncs no s'ha de considerar com a antecedent penal la seva condemna per insubmissió. Ja no es tracta d’un delicte. Va quedar abolit del Codi penal en fer-se efectiva la victòria d’aquelles persones que, com en David, s’exposaren a la presó pels seus ideals.
No es pot empresonar al David pels fets del 12 d’octubre de 1998, per què aquests fets ja jutjats suposaren una condemna inferior a 2 anys i, per tant, no contemplen la privació de llibertat. No s'ha d'oblidar que les penes d’aquesta condemna van prescriure el 2005.
L'objectiu de les lleis i dels processos que les fan aplicables és la preservació de la societat democràtica, lliure i solidària.
La societat ha de fer sentir la seva veu quan les aplicacions desvirtuen els objectius. Unes interpretacions processals no poden portar a un ciutadà a la presó deu anys després d'uns fets sobre els quals la percepció social ha canviat d'una forma tan important.
Els estaments polítics han de estar al costat dels ciutadans. Han de fer valer les seves veus per a fer de les lleis eines de progrés i no entorns contra les persones.

PROPOSTA D’ACORDS AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
PRIMER: Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer es manifesti a favor de la petició popular de llibertat per a David Sánchez liderada pels moviments socials de Vilafranca del Penedès, i sol·liciti el no ingrés a presó i l’arxivament del cas.
SEGON: Que es faci arribar aquest acord sobre el suport a David Sànchez al Jutjat Penal num.15 de Barcelona, a l'atenció de la seva titular, la jutge Isabel Gallardo; al Departament de Justícia i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri de Justícia i a la Presidència del govern central espanyol.

Moció en relació als fets a la Franja de Gaza

Moció en relació als fets a la Franja de Gaza presentada al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer pel regidor d’ERC-AM Xavier Rovira:

Davant els atacs aeris que han causat una matança sense precedents a Gaza i l’actual intervenció militar terrestre per part de l’exèrcit israelià, d’acord amb el manifest dels membres del Consell Català de Foment de la Pau expressem:

El nostre enèrgic rebuig a l’acció del govern israelià i de Hamas. Considerem que la fonamentació de la resposta del govern d’Israel en el seu dret a la defensa pel llançament de coets per part de l’organització Hamas, és desproporcionada, cruel, mancada de tota ètica i fonament de dret (el govern israelià ha actuat al marge de tots els procediments, criteris i normes establertes internacionalment per afrontar conflictes) i de lògica, en clau de seguretat (aquest atac, lluny de fomentar la pau, incrementarà la inestabilitat de la zona i perjudicarà la seguretat de ciutadans i ciutadanes tant de la població palestina com israeliana).

La nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza i d’Israel i alhora el
nostre suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una pau justa, manifestant-se per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva.

Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa tard o d’hora, pel diàleg, la negociació, el perdó i la reconciliació, i que la violència –vingui d’on vingui- no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al contrari, no farà més que generar més violència i odi, el regidor d’Esquerra demana:

Que la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’origen com en l’estat actual del conflicte, faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per aconseguir un alto el foc permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el diàleg entre tots els actors implicats i la represa del procés de pau.
Que el govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya utilitzin les vies de pressió política necessàries i oportunes per contribuir a la consecució dels objectius esmentats en el punt anterior.
Que com a mostra de la seva voluntat, el govern de l’Estat espanyol aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel.
Que el govern de la Generalitat de Catalunya manifesti aquest posicionament i el rebuig, a la guerra i l’ocupació, a l'Ambaixada d'Israel a l’Estat Espanyol.
Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Moció sobre la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, presentada pel Regidor d’ERC-AM Xavier Rovira

Moció sobre la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, presentada pel Regidor d’ERC-AM Xavier Rovira al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer:


Exposició de motius:

Vista l’actual situació econòmica i social fruit de la globalització, es fa palesa la necessitat d’un canvi del model d’economia tradicional a un model basat en el coneixement, que garanteixi la societat del benestar i la cohesió social. En aquest sentit, les veus dels experts recomanen que la universitat cada vegada més ha d’estar al servei de la societat, garantint titulacions adequades a les necessitats de la societat, i una recerca i tecnologia que abordin els reptes de la humanitat amb capacitat de crear ocupació. Així, l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior és l’oportunitat per dur a terme els canvis que el sistema universitari espanyol precisa urgentment. En qualsevol procés de canvi, hi ha sempre sectors que s’hi oposen per causes que poden ser legítimes i, en aquest cas, des de posicions antagòniques.

En el context de l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, conegut com a Pla Bolonya i en el cas concret de l’aprovació dels graus de la Facultat de Lletres i Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona sota aquest nou model, el 29 i 30 de maig es van produir unes protestes en contra d’aquest nou pla. Durant aquestes, hi va haver un seguit d’incidents que van ser motiu de l’obertura d’uns expedients que van incoar a 31 alumnes de la UAB amb l’empara d’un reglament franquista del 1954. El passat mes de novembre es va conèixer la resolució d’aquests expedients en què s’expulsava de la UAB sis dels estudiants que van participar en aquestes protestes.

És per això que el Regidor Xavier Rovira d’Esquerra-AM proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:

Donar suport als canvis necessaris per tal de consolidar una universitat pública, catalana, de qualitat i al servei de la societat en el marc del desplegament de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Respectar les posicions contràries a l’aplicació del Pla Bolonya sempre i quan es facin per la via democràtica i pacífica, i apostar pel debat constructiu i serè.
Respectar l’autonomia de les universitats per gestionar les seves competències, però recomanar el diàleg en la resolució del cas dels estudiants expedientats.
Instar el Govern de l’estat a que derogui el reglament franquista de l’any 1954.
Reclamar al Govern espanyol que es faci efectiu de forma immediata el traspàs de les beques universitàries i que es constitueixi el nou Observatori de Beques, tal com mana la llei d’universitats espanyola (LOMLOU), per garantir la transparència a la distribució dels recursos.

Moció del regidor d’ERC-AM Riuprimer, Xavier Rovira, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per la prohibició de les curses de braus

Moció del regidor d’ERC-AM Riuprimer, Xavier Rovira, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per la prohibició de les curses de braus que incloguin la mort de l’animal o qualsevol tipus de maltractament i declaració del poble com a antitaurí

En els darrers vint anys el Principat de Catalunya ha realitzat avenços importants en la protecció jurídica dels drets dels animals. L’any 1988 es va aprovar la Llei sobre protecció dels animals que, entre d’altres mesures, prohibia la construcció de noves places de braus. Una llei que més tard ha estat actualitzada i ampliada, sempre en la direcció de protegir més i millor els drets dels animals.

Més recentment la Llei 22/2003 de 4 de juliol reconeixia els animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física, prohibint de forma explícita una sèrie d’espectacles que implicaven el patiment o la mort dels animals i considerant tots aquells comportaments que ultra els espectacles amb animals poguessin comportar el seu dolor o patiment.

Durant els darrers anys, diversos pobles i viles dels Països Catalans, fent seves les inquietuds de cada vegada més amplis sectors socials que rebutjaven els espectacles de braus que provoquen el seu patiment fins a la mort, van aprovar mocions que declaraven els seus municipis, com a antitaurins volent expressar d’aquesta manera el seu rebuig a les curses de braus i el desig que els pobles d’arreu dels Països Catalans, siguin places en les quals els drets dels animals siguin reconeguts i respectats i se n’asseguri així el seu benestar.

Actualment està en marxa la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa la Plataforma Prou i que és una proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril. Aquesta modificació es basa en la prohibició de les curses de braus i els espectacles amb braus que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les “sorts” de la pica, les banderilles i l’estoc, així com els espectacles taurins de qualsevol modalitat que es celebrin en les places de braus o fora d’elles, llevat de les festes amb bous sense mort de l'animal (correbous) en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. En aquests casos, és prohibit inferir danys als animals.

És per això que el regidor d’ERC-AM Riuprimer Xavier Rovira proposa adoptar els següents acords:


1) Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer s’adhereixi a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa la Plataforma Prou.

2) Que l’Ajuntament assumeixi la difusió d’aquesta ILP emprenent les accions necessàries per què la ciutadania de Santa Eulàlia de Riuprimer pugui signar a favor de la iniciativa a les dependències de l’Ajuntament.

3) Enviar aquesta resolució als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma Prou, impulsora d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular.

4) Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer declari el municipi com a antitaurí.

MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ

MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ presentada al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer pel regidor d’ERC-AM Xavier Rovira:


En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps.

Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no permeten l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania amb què l’Estat Espanyol ha dotat les autonomies.

Els reptes per a la continuïtat d'una Catalunya moderna i pròspera en l’era de la globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els àmbits que l’evolució futura demandi.

Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties d’èxit.

Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o es disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.

Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt de la classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi.

Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.

El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques.

En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat); l'objectiu de la qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble.

Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda internacional, especialment l’europea, i que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a garantir-ne l’exercici.

La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials, empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació lliure.

Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l'autodeterminació de la nació catalana.

L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empeny la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a catalans.
PER TOT AIXÒ, el regidors d’ERC-Am Xavier Rovira PROPOSA al Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer l'adopció dels següents ACORDS:

1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a treballar per a garantir el seu exercici.

2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món en general.

3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal d’Osona; a la Diputació provincial de Barcelona; al Parlament i Govern de Catalunya. Així com al Parlament i Comissió europees.


Santa Eulàlia de Riuprimer, febrer de 2009

Moció en defensa de les tradicions amb foc

Al Ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.


Per la present el regidor d’ERC-AM Riuprimer, Xavier Rovira, sol·licita que s’incorpori la present moció sobre la defensa i manteniment de la tradició catalana dels balls de diables, bèsties de foc i colles de foc en l’ordre del Dia del Ple de l’ajuntament de febrer de 2009.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
D’ençà la primavera de 2007, la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament europeu i del Consell sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics ha anat generant una inquietud creixent entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de foc i colles de foc), que temen els efectes restrictius que pugui suposar l’aplicació d’aquesta directiva.
Aquesta directiva té tres anys per a la seva transposició (els Estats membres han d’adaptar i publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les disposicions necessàries per donar-ne compliment) s’adreça a la fabricació, l’emmagatzematge i, en tercer lloc, al seu ús professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que es perceben limitacions o fins i tot amenaces al futur de correfocs, diables infantils o festes amb pirotècnia. La feina feta fins avui amb l’associacionisme i el municipalisme, de costat a un bon treball legislatiu els propers mesos, ens pot permetre superar els esculls a que la Directiva ens aboca.

Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat ja ha elaborat un document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de transposició de l’esmentada directiva europea des del punt de vista de la utilització d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal que la transposició de la directiva europea a la normativa de l’Estat espanyol no col·lisioni amb les nostres tradicions i costums.
Atès que el Ministerio de indústria a través del director general adjunt de Mines i cap de l’àrea de Explosivos y Pirotecnia , ha comunicat la voluntat d’elaborar l’esborrany de la transposició espanyola abans del mes d’abril per tal de disposar del segon semestre per tramitar-ho com a reial decret després de passar per informació pública i el Consell d’estat
Atès que en el marc de la Comissió Mixta Departament/Món Local, òrgan permanent de col·laboració entre el Departament, les diputacions i les entitats associatives d’ens locals, es va crear un grup de treball sobre la Directiva que es va reunir aquest mes de gener. En la reunió del passat 30 gener, es va consensuar un document que inclou les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de transposició de l’esmentada directiva.

Atès que des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana s’organitzarà, enguany, una jornada de debat sobre l’esborrany de reial decret adreçada a tots els agents vinculats: grups de foc, programadors, tècnics de cultura, empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil.

Atès que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura popular i tradicional des del segle XIV i una presència destacada en totes les manifestacions festives populars del municipi i de molts altres municipis de Catalunya.
El regidor d’Esquerra-AM proposa al Ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer els següents ACORDS:

1/Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer doni ple suport a totes les accions del govern de la Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el Govern Espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament dels diferents representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils a l’hora de transposar la citada directiva europea 2007/23/CE de 23 de maig.

2. Que es doni suport al manifest “Per la defensa dels grups de Cultura popular i tradicional catalana, amb ús de materials pirotècnics” de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.

3. Que es comuniqui aquesta resolució a les entitats interessades del municipi, a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya .

Santa Eulàlia de Riuprimer, febrer de 2009.

MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR D’ERC-AM, PER L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR D’ERC-AM, PER L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (contacte: xarxasost@diba.cat) és una associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès comú.
La Xarxa es va crear el 16 de juliol de 1997 en l’assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió per decisió del Ple municipal i varen aprovar la Declaració de Manresa: Municipis cap a la Sostenibilitat (http://www.diba.cat/xarxasost/cat/xarx_ques_cons_decl.asp).Vuit anys més tard, en l’assemblea celebrada el 12 de maig de 2005, els socis renoven els compromisos de sostenibilitat de la Xarxa amb l’anomenada Declaració de Vilafranca. En aquests moments, la Xarxa té associades més de 220 entitats locals catalanes, que representen el 80% de la població total de Catalunya.
Atès que els següents objectius de la Xarxa són perfectament compatibles i complementaris amb els programes de govern que defensem els regidors d’aquesta corporació.
Objectius
Impulsar polítiques locals encaminades cap a un model de desenvolupament sostenible. Potenciar el desenvolupament de les Agendes 21 Locals i definir metodologies per a la seva implantació. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi d'experiències en el camp del desenvolupament sostenible. Fomentar la participació de tots els sectors econòmics i socials dels municipis en el procés de desenvolupament de les Agendes 21 Locals i en la realització de projectes que se'n derivin.Potenciar accions conjuntes amb altres xarxes i associacions espanyoles i europees que treballin en el camp de la sostenibilitat.Compartir recursos i experiències per al desenvolupament de plans i programes orientats a solucionar problemes ambientals. Incrementar el pes específic de les ciutats i els pobles mitjans i petits en l'àmbit europeu.

El regidor d’ERC-AM Xavier Rovira, proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. L’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
2. L’aprovació dels seus estatuts que segueixen a continuació.
Estatuts
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Constitució, naturalesa i personalitat jurídicaAmb la denominació ASSOCIACIÓ XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, es constitueix una associació a l’empar del que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/85 Reguladora de les bases de Règim Local, els articles 118 i següents de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent i la Llei d’Associacions 7/97, de 18 de juny del Parlament de Catalunya.
L’Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament pels municipis i altres entitats territorials que decideixen adherir-se i per la Diputació de Barcelona
La incorporació es farà a sol·licitud del Ple de l’Organisme i l’acord d’admissió de l’assemblea de l’associació, amb modificació, si s’escau, dels estatuts.
Tots els membres que s’incorporin a l’Associació tindran la categoria de socis ordinaris i es regiran quant als seus deures i obligacions pel que preveu la Llei d’Associacions 7/97.
L’àmbit territorial de l’Associació és el territori dels municipis i ens locals que són membres de l’Associació.
Article 2.- Seu socialEl domicili de l’associació serà a la ciutat de Barcelona, c/Comte d’Urgell, 187, edifici del rellotge. Per acord de la Comissió de seguiment podrà ser modificada la seu social.
TÍTOL II.- ÀMBIT FUNCIONAL
Article 3.- FinalitatsLes finalitats de l’associació són:
a. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament sostenible a les ciutats de les comarques de Barcelona, com també per la implantació i el seguiment de les Agendes 21 Locals (A21L). b. Facilitar la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials i els econòmics en el desenvolupament de les referides ciutats. c. Definir estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del desenvolupament sostenible. Facilitar la constitució d’un fòrum de debat permanent de les polítiques de desenvolupament sostenible. d. Afavorir la creació d’un laboratori d’experiències en el camp de la sostenibilitat en l’àmbit local. e. Facilitar eines informatives que puguin potenciar el desenvolupament sostenible de les ciutats com són: centres de documentació, d’informació, … f. Promocionar accions conjuntes amb la Xarxa Europea de Ciutats Sostenibles i potenciar el contacte amb altres xarxes que treballen en el camp ambiental i del desenvolupament sostenible. g. Desenvolupar projectes concrets relacionats amb la implementació de les Agendes 21 Locals a les ciutats implicades en la Xarxa, i promoure l’obtenció de finançament extern. h. Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el procés d’implantació i desenvolupament de les A21L. i. Donar suport a les institucions nacionals de Catalunya, Generalitat i Parlament, en totes les iniciatives adreçades al desenvolupament de les A21L.
Article 4.- Funcions de l’AssociacióL’Associació realitzarà per a la consecució de les esmentades finalitats les següents funcions:
a. Determinarà quins són els elements clau per a la implantació de l’Agenda 21 Local en els municipis, així com quines són les barreres que la dificulten. b. Desenvoluparà projectes que facilitin l’intercanvi entre els municipis. c. Exercirà accions per a afavorir l’adequació de les estructures municipals. d. Facilitarà la incorporació de l’A21L en el procés de planejament de les ciutats que són membres de la Xarxa. e. Portarà a terme l’anàlisi, revisió i difusió de les dades recollides d’experiències desenvolupades per membres de la Xarxa i d’altres ciutats. f. Definirà els indicadors generals que facilitin l’anàlisi interna i la comparació dels resultats del procés vers un desenvolupament sostenible entre les ciutats membres de la Xarxa i amb altres ciutats europees. g. Definirà i desenvoluparà projectes i accions que potenciïn la implicació de tots els agents socials i econòmics en el procés A21L. h. Facilitarà la participació d’aquests agents i d’altres administracions en l’elaboració i execució d’aquests projectes establint línies de cooperació amb la Generalitat.
Article 5.- DuradaS’entén que la durada de l’Associació és indefinida.
TÍTOL III.- GOVERN I ADMINISTRACIÓ
Article 6.- Òrgans de l’ AssociacióL’Associació es regirà pels òrgans següents:
L’Assemblea General La Comissió de seguiment El President. Dos Vicepresidents La Secretaria Tècnica Els Grups de Treball que es constitueixen per al bon funcionament de la Xarxa.

Capítol I.- Assemblea General
Article 7.- Naturalesa i composició1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de decisió i administració de l’Associació, i estarà formada per tots els municipis i organitzacions municipals membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
2. L’Assemblea General estarà formada inicialment pels membres següents:
a. Un representants de la Diputació de Barcelona. b. Un representant de cadascun dels ajuntaments i ens territorials associats.
3. Un Representant de l’Associació Catalana de Municipis i un de la Federació de Municipis de Catalunya podran assistir, com a observadors, a les reunions que celebri l’Assemblea General.
Article 8.- Competències1. Seran competències de l’Assemblea General, les que preveu l’article 12 de la Llei 7/97 d’Associacions i, concretament:
a. L’aprovació dels objectius a assolir per la Xarxa. b. L’aprovació del pla general i de l’anual d’activitats. c. L’aprovació i modificació dels estatuts. d. La dissolució i liquidació de l’Associació. e. L’admissió de nous integrants a l’Associació i la separació dels seus membres. f. El nomenament dels membres de la Comissió de seguiment de la Xarxa. g. L’aprovació del reglament i de les normes de règim intern de la Xarxa. h. L’acceptació de subvencions, donatius i cessions de tota mena. i. La disposició i alienació de béns i drets de l’Associació. j. La ratificació dels convenis realitzats per la Comissió de Seguiment amb altres entitats públiques o privades i, també, els acords de participació que se’n puguin establir. k. Qualsevol altra competència no atribuïda expressament a altres òrgans, i totes aquelles que li corresponguin per analogia al Ple dels ajuntaments segons les lleis i reglaments de règim local.
2. L’Assemblea General podrà delegar a la Comissió de Seguiment les competències dels apartats g. i i.

Capítol II.- La Comissió de seguiment
Article 9.- Naturalesa i composició1. La Comissió de seguiment és l’organisme de direcció de la Xarxa i el màxim òrgan operatiu de decisió i administració per delegació de l’Assemblea, el qual estarà constituït pel President, els Vicepresidents, i un conjunt de vocals amb nombre no superior a quinze, en representació de les entitats locals membres de la Xarxa.
A la Comissió de Seguiment hi podrà assistir un tècnic per cada una de les entitats membres amb veu però sense vot.
Article 10.- Competències1. Seran atribucions de la Comissió de seguiment:
a. Donar a conèixer la Xarxa i promoure l’ adhesió de nous municipis. b. Executar les directrius definides i aprovades per l’Assemblea. c. Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades i també els acords de participació que se’n puguin establir. d. Nomenar totes aquelles comissions i grups de treball que siguin necessaris. e. Organitzar els serveis tècnics i administratius. f. Confeccionar la memòria d’actuacions. g. Donar compte de les accions desenvolupades a l’Assemblea de la Xarxa. h. Facilitar intercanvi d’experiències i potenciar projectes de demostració. i. Assistir als ajuntaments en el seguiment de l’aplicació de l’A21L dels municipis adherits a la Xarxa, així com el seguiment i avaluació sistemàtica d’experiències, cosa que permetrà la difusió posterior de les millors bones pràctiques. Facilitar l’intercanvi d’experiències. Potenciar projectes de demostració. j. Coordinar la cooperació i les relacions amb la Xarxa europea de ciutats sostenibles i amb altres xarxes i organitzacions amb objectius comuns. Nomenar els representants que participaran de forma directa en les activitats de la campanya de ciutats sostenibles europees. k. Supervisar i definir els serveis permanents d’assessorament i informació als membres de la Xarxa per facilitat la implantació de l’A21L. Suport tècnic a les ciutats membres de la Xarxa. l. Exercitar tot tipus d’ accions judicials i administratives. m. La resolució de tots els assumptes que no siguin reservats a l’exclusiva competència de l’Assemblea General, i totes les que aquesta li’n delegui. n. En general, adoptar les disposicions i les mesures adequades per al millor funcionament i organització de la Xarxa.

Capítol III. President i Vice-presidents
Article 11. NomenamentEl President i els Vice-presidents seran nomenats lliurement per l’Assemblea General d’entre els membres associats.
Article 12. Atribucions1. Correspondrà al President
a. Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea i la Comissió de Seguiment, podent decidir els empats amb vot de qualitat, així com elaborar l’ordre del dia. b. Actuar com a portaveu de la Xarxa en tots els àmbits. c. Representar a la Xarxa davant de persones, empreses, organismes i institucions.
2. Els Vicepresidents substituiran el President en totes les seves funcions en casos de vacant, absència, malaltia o deure legal d’abstenció. Podran exercir, a més, les funcions que el President els delegui.

Capítol IV. La Secretaria Tècnica
Article 13. Naturalesa i composicióLa secretaria tècnica és l’òrgan executiu i de gestió de la Comissió de Seguiment, la qual estarà a càrrec de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Medi Ambient.
Article 14. AtribucionsSeran atribucions de la Secretaria Tècnica:
a. Dur a terme les decisions de la Comissió de Seguiment. b. Exercir les funcions que li són delegades o encomanades per la Comissió. c. Organitzar els procediments i els sistemes administratius de la Xarxa. d. Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de la Comissió i/o de l’Assemblea. e. Informar i assessorar el President i la Comissió de Seguiment de tot el que li sigui sol·licitat. f. Donar compte a la Comissió de Seguiment del desenvolupament dels programes i les activitats.

Capítol V .- Secretari i interventor
Article 15.- NomenamentL’Associació estarà assistida de Secretari i d’Interventor que seran nomenats lliurement per l’Assemblea General, d’entre els Secretaris i Interventors dels Ens Associats, els quals podran designar el funcionari que pugui suplir-los.
Article 16.- Assistència1. El Secretari assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió de Seguiment, i aixecarà les Actes corresponents. 2. Així mateix, l’Interventor podrà assistir a les sessions de l’Assemblea General i de la Comissió de Seguiment amb veu però sense vot.

Capítol VI .- Del règim funcional
Article 17.- Convocatòria d’Assemblea i reunions de la Comissió1. Les reunions de l’Assemblea i la Comissió es realitzaran tantes vegades com es considerin oportunes, a petició de la Comissió o d’una tercera part dels components de l’Assemblea. La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim cada quatre mesos, i l’Assemblea com a mínim anualment.
La convocatòria de reunions a l’Assemblea i a la Comissió de Seguiment es farà per mitjà d’un escrit adreçat a cada membre i contindrà l’Ordre del Dia, com també la documentació pertinent. En casos d’urgència, la convocatòria de la Comissió de Seguiment es farà al menys amb vint-i-quatre hores d’anticipació.
2. Funcionament d’Assemblees i reunions.Per a adoptar acords serà preceptiu, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres amb dret a vot. Els acords s’adoptaran amb el quòrum de la majoria simple dels membres assistents i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.
En cas d’absència d’un membre de l’Assemblea General, aquest podrà delegar el seu vot, per escrit i per a cada sessió. La delegació es podrà fer en un altre membre de l’Assemblea General o en una tercera persona.

Capítol VII.- Règim econòmico-financer
Article 18.-El règim econòmico-financer de l’Associació s’ajustarà a la normativa vigent en cada moment per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.
Article 19.-Per a la realització dels seus objectius l’Associació disposarà dels recursos següents:
a. Aportacions dels ens consorciats. b. Rendiments dels seus serveis. c. Productes del seu patrimoni. d. Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat. e. Emprèstits i préstecs. f. Qualssevol altres legalment establerts.
TITOL IV.- DISSOLUCIÓ
Article 20.-1. L’Associació es dissoldrà per acord adoptat entre els membres de l’Assemblea General, el qual haurà de ser ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals associats.
2. Per a l’adopció d’aquest acord es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
3. L’acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació de l’Associació, així com la reversió a cada entitat associada dels seus béns i drets, determinant l’assumpció de les obligacions respectives.
4. L’acord de dissolució també haurà de determinar la destinació dels funcionaris i personal de l’Associació a les plantilles respectives dels ens associats, en cas que en tingués.
Disposició Final
En allò que no està inclòs en els presents Estatuts, serà d’aplicació la legislació general sobre associacions.
3. El nomenament d’un representant d’aquesta corporació a la Xarxa a proposta de la senyora alcaldessa.
Inscripcions a la Xarxa
Per ser membre de la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat cal adoptar els següents acords de Ple:
L'adhesió a la XarxaAprovar els Estatuts de la XarxaNomenar representant
Enviar previament el full d'adhesió inicial adjunt (xarxasost@diba.cat) :
Full d'adhesió inicial a la Xarxa
http://www.diba.cat/xarxasost/cat/insc_full.asp


El/La Sr./Sra.:
En qualitat de:
De l'Ajuntament:
Manifesta:
Que el susdit Ajuntament està interessat a formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de les Comarques de Barcelona i, en aquest sentit, adquireix el compromís de realitzar la tramitació pertinent per tal de sol·licitar-hi l'adhesió formal del municipi i de subscriure, si s'escau, els corresponents convenis de cooperació interadministrativa.
Que mentrestant, demanem tenir representació pròpia com a observadors en el si de l'Assemblea de la Xarxa i, per aquesta finalitat, nomenem com a representant a:
Representant:
Càrrec:
Adreça:
E-Mail:
Fax:
Telèfon:La sol·licitud d'adhesió serà presentada a l'Assemblea de la Xarxa.

Mocions que va presentar ERC-AM al ple de 16 de febrer de 2009

No ha entrat cap de les nostres mocions a votació del plenari. De fet, la primera pregunta al torn de preguntes serà la següent:

1- Perquè no han entrat a votació del ple les 7 mocions que vaig presentar amb data 9 de febrer 2009, exceptuant l’alternativa sobre la cultura del foc, no entenc que l’adhesió a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la moció per la internacionalització del dret de decidir, per la prohibició de les curses de braus, sobre la implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament superior, en relació als fets de la Franja de Gaza o contra l’empresonament d’en David Sànchez de l’Associació Cultural La Fornal de Vilafranca del Penedès, no hi hagin entrat a la votació d’aquest ple, ja que les mocions són de les poques coses que podem treballar des de l’oposició.

Tot seguit, postejem les mocions.

Acta (pròpia i no oficial) del ple extraordinari de 19 de gener de 2009

Acta (pròpia i no oficial) del ple extraordinari de 19 de gener de 2009

21h. Hi assisteixen tots els regidors de la corporació. Presideix l’acte l’alcaldessa.

S’aprova l’esborrany de la sessió anterior per unanimitat.

Propostes d’acord que presenta l’alcaldessa al ple.

1a Aprovació del pressupost i documents que l’integren, bases d’execució, relació de llocs de treball i plantilla de personal de l’exercici 2009.

A petició del regidor d’ERC Xevi Rovira, l’alcaldessa fa una introducció explicativa del pressupost per així donar aclariments i estalviar possibles preguntes :
Núria Solà explica que en el capítol d’ingressos, la subvenció de l’ACA és possible que al final no hi sigui, però que no afectaria perquè és ingrés i despesa. Que aquest any, s’han donat menys recursos dels previstos per al pla d’ocupació de joventut des de la Generalitat, i que per tant, hi insistiran en demanar aquests recursos però que n’han rebaixat la previsió. La partida especial per a la biblioteca és important perquè es buscarà una persona per a treballar-hi. Sobre el capítol 2 diu que han incrementat les partides per millores als camins rurals perquè aquest any s’hi ha fet poca cosa. De fet han doblat el pressupost d’aquest tema perquè ara tenen clar què cal fer. Pel què fa a la resta de partides, diu que s’han ajustat tan com han pogut els costos , han incrementat els costos d’energia, i protocol i festes es mantenen. Pel què fa al capítol 4, les subvencions són segons convenis. A les institucions sense ànim de lucre hi incorporen RGR (Riuprimer Gas i Rocs), baixa la subvenció al Consell de Joves de Riuprimer i l’AER (Associació Esportiva Riuprimer) perquè s’estima que el procés de canvi que pateix la primera entitat serà causant de fer-se menys activitats. I en el cas de l’AER perquè han fet molt poca cosa.
Capítol d’inversions: S’hauran de fer a través del romanent.

Ha pres la paraula el grup de CiU i fa les següents observacions: Al capítol d’ingressos hi falta el sou de l’alcaldessa en la part que aporta la Generalitat.
Respon l’alcaldessa dient que vol dir el sou de tot l’equip de govern en tot cas, i que no s’ha incorporat, volien un sistema de retribució que fos més ajustat. En tot cas diu que caldrà incorporar-ho.

Continua Josep Musull de CiU dient que el sou dels funcionaris només ha pujat un 3%, cosa que en aquests temps que corren és d’agraïr. I seguidament demana pel nou contracte de jardineria que s’obseva en els pressupostos.
Respon l’alcaldessa dient que respon a un canvi d’orientació de les feines que ha de fer l’agutzil, consistent en més paleteria, i que el manteniment de les zones ajardinades s’ha cregut oportú externalitzar-ho a una empresa del poble.
Continua Josep Musull, i diu que sobre la caldera de la Casa de Cultura, tenien un acord amb Repsol quan governaven segons el qual l’havia d’assumir la companyia.
Respon l’alcaldessa dient que ho intentaran utilitzar.

Sobre les inversions Josep Musull considera que hi ha poques inversions, i que el 79% no s’han executat.
Respon l’alcaldessa dient que s’incrementen les hores del servei de joventut, que fa molta falta. I que respecte les no executades, s’està negociant i es faran aquest any, que els projectes del PUOSC i la DIBA encara estan oberts, i que amb el Consell Català de l’Esport per la piscina, estan pendents que acceptin el canvi de projecte.
Sobre les subvencions a entitats, CiU observa que el CJR ara precisament necessitava més diners que mai per tirar endavant, i que se’ls ha retallat. Respon l’alcaldessa dient que el CJR rebrà el màxim suport però no a través de subvenció. Diuen que a més no han rebut la memòria i que no saben el futur de l’entitat.

Pren la paraula el regidor per ERC Xevi Rovira i diu que per seguir al peu de la lletra el joc democràtic s’hauria d’abstenir pel poc temps del que han disposat per analitzar-lo, però que coneguts els antecedents de com es treballa a l’equip de govern i que van suposar el motiu bàsic de trencament del pacte de govern, el vot serà en contra. També diu que es nota que s’ha treballat el pressupost, i que alguna cosa la troba encertada, com la partida per a la biblioteca. Però que altres partides no les entén, com la retallada al CJR, i demana en què consisteixen els 6,200€ per a la casa consistorial just ara que hi acaben de fer obres.

Respon l’alcaldessa dient que la partida de reparacions al a casa consistorial són per problemes de calefacció i per pintar algunes coses.

Proposta aprovada amb 4 vots a favor d’AR, 2 abstencions de CiU i el vot en contra d’ERC.
2a Aprovació del programa d’inversions finançades amb el Fons Estatal d’Inversió Local.

Prèviament a la votació l’alcaldessa ha explicat que els tècnics han hagut d’anar a contra rellotge per fer el projecte, que el projecte ha condicionat la urgència del ple. I que creuen que és un projecte que el poble necessita, i que aquesta millora important del casc antic és el què ara es podia fer.

Intervenció de CiU: Hi ha hagut molt poc temps per estudiar el projecte. A més no els agrada que no estigui previst soterrar-se l’electricitat.
Respon l’alcaldessa dient que segons els tècnics no hi ha espai suficient.

CiU continuen dient que es perden 26.000€ del trenat elèctric, i l’alcaldessa respon que no, que ho faran a part del projecte.

Sobre l’aigua, CiU apunta que els tubs d’uralita i formigonats es trencaran amb la intervenció si no es vigila. Respon l’equip de govern que no, perquè paral·lelament CASSA posarà tubs nous com estipula el Pla Director.
CiU també apunta que a la Plaça de la Rectoria s’hi hauria de fer arribar un hidrant per quan s’hi fan festes. Respon l’equip de govern que en prenen nota.
CiU pregunta si hi ha previsió de posar tubs per a noves tecnologies, i els responen que hi ha una bossa d’imprevistos a cada partida.
CiU pregunta si hi haurà zona d’aparcament a aquest nucli, i els responen que pels 2 comerços que hi ha al final del C/del Puig es mantindrà l’aparcament pràcticament com ara, i que la càrrega i descàrrega de camions per serveis també es podrà fer.
Finalment, CiU diu que no hi ha una partida per a canviar el tipus de pàmpol de la il·luminació i adequar-lo a un nucli antic, i responen dient que es por incorporar.
Per últim, CiU manifesta que hi havia altres prioritats per arranjar al poble, com el call de la farmàcia, el call de can Noguera, davant de Can Daga, la il·luminació del carrer Xaloc, que els autobusos no passen bé pel C/Meder i el pont, el clavegueram del C/Nou s’ha de millorar, moltes voreres del poble també necessiten repassos, no s’ha fet res per millorar els camins de pagès... I si es fa aquest pla que s’ha presentat potser caldria fer menys tros, i fer-lo més ben fet.
Respon l’equip de govern dient que no comparteixen les prioritats amb CiU.

Pren la paraula Xevi Rovira, regidor per ERC, i manifesta que com ha dit anteriorment, també s’hauria d’abstenir per manca de temps d’anàlisi a fons del projecte. Si bé per una banda, no li sembla malament millorar el nucli antic (de fet ho tenien al seu programa electoral), creuen que s’hauria d’haver obert un debat com s’ha fet altres vegades amb els grups de l’oposició en aquest ajuntament per altres temes, i com han fet altres pobles per valorar prioritats d’actuació i arribar a un consens. D’altra banda, la manera com el govern Zapatero ha plantejat el Pla, és totalment errònia. I que per tot això, el vot serà en contra, no tant pel contingut sinó per les formes.

Respon l’alcaldessa que la manca de temps no els ha permès actuar d’altra manera.

Aprovada amb els 4 vots a favor d’AR i els 2 vots en contra de CiU i el vot en contra d’ERC.

3a Delegació el l’alcaldia de les atribucions de l’article 22 n) ñ) i o) de la llei 7 /85 reguladora de les bases de règim local .

Aprovada per unanimitat de vots a favor.4a Aprovació i incorporació de l’Ajuntament a l’Associació Pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Demana la paraula el regidor d’ERC Xevi Rovira i diu que ja que aquest ajuntament forma part del Consorci de Turisme Portes del Montseny, i del Pacte de Promoció econòmica Osona sud alt congost, si aquest nou ens es coordinarà amb aquests altres per convergir en sinèrgies positives per al poble.

Responen entre l’alcaldessa Núria Solà i la regidora Mª Teresa Franquesa que ara porta Turisme, que sí, que aquesta iniciativa va sorgir més des del Berguedà, també en formen part pobles del Lluçanès, el moianès i Muntanyola, i que es miraran d’obtenir subvencions per a iniciatives turístiques.

Aprovada per unanimitat de vots a favor.

S’aixeca la sessió del plenari.

Enllaç a l'acta oficial des del web de l'Ajuntament:
acta ple 19 gener
http://www.santaeulaliariuprimer.cat/imagenes/actas%20ple/Acta%20ple%20extraordinari%2009-01-19.pdf

Notícies d'interès

La iniciativa sobre l´ermita de sant sebastià rep el suport de 8 ajuntaments i el Consell Comarcal
http://www.espaicat.cat/main.asp?opc=1&idi=cat&ctg=&subctg=&codi=1000020

Reconverteixen al turisme rural una casa senyorial del segle XIX deSanta Eulàlia de Riuprimer
http://www.el9nou.cat/noticies.php?codi_noticia=7645&ed_ov=o

La Vall del Ges, Orís i Bisaura impulsa la reducció de l’ús de les bosses de plàstic
http://www.osona.com/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=11669

Muntanyola millorarà els serveis de TDT, telefonia mòbil, ràdio i banda ampla
http://www.osona.com/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=11741
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació