19.1.09

Acta (pròpia i no oficial) ple extraordinari 15 desembre 08, i ordre del dia ple extraordinari 19 Gener 09

Acta (pròpia i no oficial) del ple extraordinari de 15 de desembre de 2008

21h. Hi assisteixen tots els regidors de la corporació, tret de Josep Musull de CiU. Presideix l’acte l’alcaldessa. Com a públic hi ha un sol veí.

S’aprova l’esborrany de la sessió anterior per unanimitat.

Propostes d’acord que presenta l’alcaldessa al ple.

1a: Adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d'aigua.

S’aprova per unanimitat dels regidors de la corporació l'adjudicació a l'empresa Cassa Aigües i Depuració S.L. Pren la paraula el grup de CiU, i recalquen que s’estigui a sobre de les millores proposades per la companyia. Pren la paraula el regidor d’ERC-AM Xevi Rovira i manifesta el seu agraïment per la manera com s’ha dut a terme el procés, que l’adjudicació sembla justa i finalment demana si es farà una comissió de seguiment sobretot per controlar les millores proposades. L’alcaldessa respon que no, que només el regidor delegat, Pau Parés (AR) en farà el seguiment directe. I demana que aquesta adjudicació no la pengi al bloc que té ERC-AM Riuprimer fins que es publiqui a la web de l’Ajuntament.

2a: Adhesió al Conveni de col.laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC)

S’aprova per unanimitat.3a: Adhesió al Conveni de col.laboració interadministrativa entre la Mancomunitat intermunicipal voluntària la Plana i aquest Ajuntament, regulador de la cessió de dades de caràcter personal.

Aprovada per unanimitat.

. ----

Notes del regidor d’ERC-AM Xevi Rovira.

Evidentment ens hem esperat més temps per penjar aquesta acta, però de fet no entenem que el web sigui tan prioritari en aquest cas, i que d’altra banda encara no s’hagi presentat oficialment a la població, i no s’hagin esmenat els greus errors que conté quan fa temps que ja està penjat (errors i coses que s’haurien d’afegir o millorar que vaig assenyalar al ple del 3 de novembre detalladament i dels quals vaig deixar còpia). A més tampoc s’usa per penjar notícies d’actualitat, cosa que evidentment tampoc s’ha fet a l’antic bloc.
Un partit que abanderava la transparència, sembla que no acaba d’aplicar-ho gaire, ja que altre cop ha convocat el ple extraordinari d’avui dilluns el passat dijous al migdia, això són 2 matins hàbils a l’ajuntament per estudiar els pressupostos d’aquest any i avaluar el projecte presentat al Fons Estatal d’Inversió Local. Projecte que no ha comptat amb cap tipus de consulta a cap dels grups de l’oposició a diferència del consens que s’ha buscat a moltes poblacions.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria de ple extraordinari per dilluns 19 de gener de 2009 a les 21h.

Ordre del dia:
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

Propostes d’acord que presenta l’alcaldessa al ple:

1a Aprovació del pressupost i documents que l’integren, bases d’execució, relació de llocs de treball i plantilla de personal de l’exercici 2009.

2a Aprovació del programa d’inversions finançades amb el Fons Estatal d’Inversió Local.

3a Delegació el l’alcaldia de les atribucions de l’article 22 n) ñ) i o) de la llei 7 /85 reguladora de les bases de règim local .

4a Aprovació i incorporació de l’Ajuntament a l’Associació Pel Desenvolupament Rural de la Central.
-----
Notes del Regidor d'ERC-AM Xevi Rovira

Com hem comentat, pràcticament no hi ha temps material per analitzar el pressupost ni l’important projecte del Fons Estatal d’Inversió Local, ja que a més aquest ajuntament no està obligat a fer Comissions informatives abans dels plens, i evidentment no les fa... com moltes altres coses.
L'any passat es va aprovar un pressupost de 750.472,53€ dels quals s'hauria de mirar detalladament què es va acabar executant. Un pressupost que va generar gran part de la pol·lèmica entre el nostre grup i el govern d'AR, que no ens detallava la part de les àrees que governavem, i que va acabar amb un pacte de govern ofert per part nostra sense ser negociat i amb la nostra sortida del govern municipal. (Vegeu març 2008 als arxius del bloc).


 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació