29.4.09

L'Ajudicació de l'obra de millora del nucli antic a CASSA

Adjudicació del contracte d'obra "Millora del nucli antic de SantaEulàlia de Riuprimer".

Atès l'expedient de contractació per l'adjudicació del contracted'obra de "MILLORA DEL NUCLI ANTIC DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER",quin procediment s'ha desenvolupat de conformitat amb el que disposenels articles 93, 94 i 153 a 162i 96.2b de la llei 30/2007, de 30d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP) i 273 a 281 delDecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la lleimunicipal i de règim local de Catalunya.Atesa la consulta efectuada a 7 empreses capacitades per dur a termel'objecte del contracte.Atès l'informe emès per l'arquitecta municipal sobre la valoració deles ofertes presentades, i proposta d'adjudicació a l'ofertapresentada per l'empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL, que proposa unpreu de 168.847€ IVA INCLOS, i ser la més convenient a l'interèspúblic.D'acord amb l'art. 138.1 de la llei de contractes del sector públicl'adjudicació definitiva dels contractes la quantia dels quals siguisuperior a les quantitats indicades a l'article 122.3 es publicarà laperfil del contractant (article 42), i si és superior a 100.000€, amés al BOP.D'acord amb l'article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local deCatalunya, i amb l'article 137 de la LCSP, l'adjudicació del contractes'ha de publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislacióde contractes de les administracions públiques. Així mateix, s'hauràde notificar a tots els participants en la licitació, sigui quin siguiel procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada.De conformitat amb les atribucions que em confereix la DisposicióAddicional Segona de la LCSP.

RESOLC

PRIMER: Adjudicar provisionalment a CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ S.L. elcontracte per a l'execució de l'obra "MILLORA DEL NUCLI ANTIC DE SANTAEULÀLIA DE RIUPRIMER", pel preu de 168.847€ IVA INCLOS, amb subjeccióal Plec de Clàusules administratives particulars, i a les milloresproposades pel licitador, i publicar, l'adjudicació provisional al BOPi al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament, d'acordamb l'article 135.3 de la llei de contractes del sector públic.

SEGON: L'adjudicació provisional s'entendrà elevada a definitiva,sense necessitat d'adopció de cap més acord, l'onzè dia comptat apartir de l'endemà de la publicació de l'adjudicació provisional en elBOP (article 135.4 i 96.2.b LCSP), si l'adjudicatari ha presentat ladocumentació corresponent i ha constituït la garantia definitiva, isense perjudici de l'eventual revisió d'aquella en via de recursespecial, d'acord amb el que disposa l'article 37 LCSP.

TERCER: Comunicar aquesta resolució a l'adjudicatari, advertint-li quedins del termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de lapublicació de l'adjudicació provisional al BOP haurà de presentar ladocumentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment deles seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social iqualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud percontractar o de l'efectiva disposició dels mitjans que s'haguessincompromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord ambel que disposa l'article 53.2 que li reclami l'òrgan de contractació,així com constituïr la garantia definitiva d'import 7.277,89€.

QUART: Publicar el resultat del procediment d'adjudicació al perfil del`òrgan del contractant i al BOP.

CINQUÈ: Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors.

18-3-09 L'alcaldessa. Núria Solà Corretja.

--------------------------------------------------------------------------

Havent comparat els 2 concursants, creiem que l'adjudicació ha estat justa per a l'empresa CASSA.
ERC-AM Riuprimer

Mocions noves o modificades presentades al ple de 4 de maig 2009.

MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ presentada al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer pel regidor d’ERC-AM Xavier Rovira:


En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps.

Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no permeten l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania amb què l’Estat Espanyol ha dotat les autonomies.

Els reptes per a la continuïtat d'una Catalunya moderna i pròspera en l’era de la globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els àmbits que l’evolució futura demandi.

Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties d’èxit.

Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o es disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.

Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt de la classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi.

Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.

El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques.

En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat); l'objectiu reeixit de la qual era que milers de catalans i catalanes es manifestessin el passat 7 de març pels carrers de Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble.

Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda internacional, especialment l’europea, i que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a garantir-ne l’exercici.

La iniciativa de la marxa a Brussel·les fou de caràcter transversal i totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigí als sectors professionals i agents socials, empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, sobretot, dirigida al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, volia manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació lliure.

Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l'autodeterminació de la nació catalana.

L'èxit de la iniciativa significà una oportunitat d'or per rellançar internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les serví perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. Constituí una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empenyé la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a catalans.
PER TOT AIXÒ, el regidor d’ERC-Am Xavier Rovira PROPOSA al Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer l'adopció dels següents ACORDS:

1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana que recorregué els carrers de Brussel·les el passat 7 de març. Objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a treballar per a garantir el seu exercici.

2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món en general.

3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal d’Osona; a la Diputació provincial de Barcelona; al Parlament i Govern de Catalunya. Així com al Parlament i Comissió europees.


Santa Eulàlia de Riuprimer, maig de 2009

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA DIADA DE SANT JORDI DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PRESENTADA PEL REGIDOR D’ERC AM RIUPRIMER AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER.

ANTECEDENTS

Fa cinc anys l'Ajuntament de Palafrugell es va posar com a objectiu caracteritzar el dia 23 d'abril com un dia no tan sols dedicat al llibre, sinó també a l'enaltiment de la nostra llengua. I ho fèiem des de Palafrugell, amb tota modèstia, però també amb tota convicció.
Val a dir que el nostre propòsit s'ha anat materialitzant amb èxit. I en certa manera, la lectura de l'obra de Josep Pla ha anat adquirint la dimensió nacional que pretenem, i aquesta diada la llengua catalana ha obtingut el seu punt més àlgid a Palafrugell.
La llengua catalana, la diada del llibre i l'aniversari de la mort de l'escriptor palafrugellenc Josep Pla van absolutament lligats al nostre país. Per això, també, per sisè any consecutiu, hem redactat el Manifest Sant Jordi a Palafrugell, i al qual us demanem l'adhesió, ja sigui a través d'Internet o bé per correu postal a l'Àrea de Cultura, Ajuntament de Palafrugell, carrer de Santa Margarida núm. 1, 17200 Palafrugell.

ATÈS QUE
El nostre Ajuntament és un ferm defensor de la llengua pròpia de Catalunya, el regidor d’ERC-AM Xavier Rovira proposa al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer els següents
ACORDS:

1-Adhesió al manifest de Sant Jordi de l’Ajuntament de Palafrugell que segueix a continuació en el document adjunt.
2-Notificar sobre aquest acord d’adhesió a l’Ajuntament de Palafrugell

Per veure el manifest aneu al següent enllaç:
http://www.festacatalunya.cat/index.php?md=documents&accio=descarregar&id=1802&lg=cat

Santa Eulàlia de Riuprimer, maig de 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Moció conjunta que presenta el regidor d’ERC-Am Riuprimer conjuntament amb els regidors de Convergència i Unió per fomentar les adhesions a la Iniciativa Legislativa Popular per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una llei de convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació.

El punt d’inici del procés, amb l’exitosa acció dels 10 Mil a Brussel·les el proppassat 7 de Març, té actualment una continuació per a la que cal el recolzament i difusió màxima a la potestat legal que es contempla en la Iniciativa Legislativa Popular.

Els ciutadans tenim dues maneres de participar en la política, és a dir, d’intervenir en l’elaboració de les lleis. La primera és la més habitual i s’exerceix anant a votar cada quatre anys uns diputats per tal que proposin, elaborin i aprovin les lleis que creguin convenient.
La segona, és la iniciativa legislativa popular (ILP) i s’exerceix de forma directa pels ciutadans. Son els ciutadans els que proposen una llei, l’avalen amb la recollida de signatures, i la porten al Parlament per tal que els diputats la discuteixin i, si s’escau, l’aprovin.

Després de Brussel·les som en aquesta etapa, en la fase de promoure les signatures. Això vol dir que el que s’està fent ara és fomentar-ne la difusió per aconseguir el màxim d'adhesions possibles a la comissió promotora. La Comissió Promotora és el conjunt de persones que promouen la Iniciativa Legislativa Popular, és a dir, que demanen al Parlament que tramiti i debati una llei. Com més persones formin la comissió promotora més possibilitats hi haurà que la mesa del Parlament l'admeti a tràmit. Aquesta fase serà presentada al Parlament properament.
Si la Iniciativa Legislativa Popular s'admet a tràmit, aleshores començarà la recollida de 50.000 signatures que marca la llei, en un termini de 3 mesos. Aquesta serà la segona fase.

Per tant, es proposen els següents ACORDS:

Primer.- Informar als habitants de Santa Eulàlia de Riuprimer dels conceptes que es recolzen, etapes i fases, d’acord a les possibilitats legals vigents i als recursos que si puguin esmerçar.

Segon .- Convocar una dia de difusió sobre la Iniciativa Legislativa Popular en els propers dos mesos, amb les aportacions de persones i de tots quants organismes de la societat civils s’hagin significat i puguin aportar llurs coneixements, accions i experiències.

Tercer.- La coordinació municipal es farà a càrrec d’una Comissió per a la Difusió de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) participada pels representants del grup Grup Promotor de la ILP, pels representants que els grups municipals vulguin enviar-hi i per totes aquelles entitats interessades en el foment i difusió de la ILP. Comissió que comptarà amb el suport de l’Ajuntament.

Quart.- l’Ajuntament, en tant que persona jurídica, impulsarà la participació a la Comissió Promotora de la ILP, directament o per via de les persones que s’hi adhereixin a títol personal.

Cinquè .- Es donarà compte d’aquests acords al màxim d’organismes, associacions o entitats implicades alhora que a les Federació i Associació de Municipis de Catalunya, Consell Comarcal d’Osona i al Parlament de Catalunya.

A Santa Eulàlia de Riuprimer, Maig de 2009

MOCIONS PRESENTADES NO ACCEPTADES A LA VOTACIÓ DEL PLE PER L'ALCALDESSA:

La de la Xarxa de pobles cap a la sostenibilitat ja està penjada en una entrada anterior del bloc.

MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ANY JOAN AMADES ORGANITZAT PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL JOAN AMADES QUE PRESENTA EL REGIDOR D’ERC-AM RIUPRIMER XAVIER ROVIRA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

ANTECEDENTS:

L'any 2009 s'escau el cinquantenari de la mort de Joan Amades i Gelats (Barcelona 1890-1959), el folklorista mes prolífic, tant per materials recercats, continguts i obra escrita que ha tingut mai el nostre país.
L'Associació Cultural Joan Amades aprofitant l'efemèride vol impulsar la celebració d'un any homenatge amb l'objectiu de donar a conèixer l’obra de l'estudiós i reivindicar-lo, també, com una de les figures cabdals del panorama cultural català.
Joan Amades ha estat una figura cabdal en la cultura catalana i el seu treball ha estat essencial per tots els àmbits de la cultura popular, és un personatge amb el qual hi estem tots en deute i per això creiem que la iniciativa de l'homenatge és patrimoni de totes les associacions, organitzacions, i persones que valoren, es senten identificats o es dediquem a la cultura popular.

És per això, que per assolir aquest objectiu proposem l'adhesió a aquesta iniciativa de col·lectius, entitats, federacions, ajuntaments, organitzacions, mitjans de comunicació, persones... sensibles a la proposta i a la figura de Joan Amades. Aquesta implicació pot materialitzar-se de moltes maneres com per exemple organitzant actes commemoratius a les vostres poblacions, afegint-vos a la iniciativa amb propostes que ja realitzeu en les programacions culturals, donant a conèixer el personatge i la seva obra ingent, fins i tot dedicant-li activitats que ja feu habitualment.
L'Associació Cultural Joan Amades agrairà rebre una notificació a través del correu electrònic a l'adreça anyamades@joanamades.cat per tal de tenir-ne constància i poder difondre l'acte organitzat en els mitjans que té al seu abast.

ATÈS QUE:
És la voluntat d’aquest ajuntament promoure la cultura popular i tradicional catalana, el regidor d’ERC-AM proposa al ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer l’adopció dels següents
ACORDS

1. Adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a l’Any Amades 2009

2. Compromís d’aquest ajuntament de propiciar i promoure la celebració d’algun acte directa o indirectament relacionat amb la figura d’aquest gran folklorista català que fou Joan Amades, o dedicar algun acte cultural a la seva memòria, ja siguin organitzats per l’ajuntament o per alguna altra entitat del municipi.

3. Transmetre aquests acords a l’Associació Cultural Joan Amades.

Santa Eulàlia de Riuprimer, maig 2009.

MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR D’ERC-AM XAVIER ROVIRA DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BRESSOLA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

Exposició de motius :
L'Associació d'Amics de la Bressola es va constituir l'any 1986 amb la voluntat de donar suport al manteniment i a l’expansió de les escoles catalanes a la Catalunya del Nord, en un temps en què mantenir-les obertes representava una extrema dificultat.
Durant aquests anys l'ajut ha consistit:

a) D'una banda, a intentar difondre entre la societat sud-catalana el coneixement de l'existència a la Catalunya del Nord d'escoles que malden per recuperar la llengua catalana.
b) D'altra banda, de fer arribar a la Bressola els ajuts econòmics recollits mitjançant les aportacions dels associats, o dels ajuts institucionals que s'han pogut anar aconseguint.
Aquests darrers ajuts institucionals han estat en ocasions decisius per a poder continuar pagant els sous dels mestres que treballen a la Bressola i, per tant, mantenir-les obertes. De fet, el Parlament de Catalunya, el dia 21 de febrer de 2002, va aprovar una proposició no de llei en la que, en el seu punt 2, diu textualment: “El Parlament de Catalunya anima als diversos ens locals catalans i al conjunt de la societat catalana a recolzar el creixement de les escoles catalanes a Catalunya Nord.”
Actualment, però, a l'Estat francès la situació legal de les escoles Bressola ha canviat, atès que aquestes s'han pogut acollir, finalment, a l'estatut d'escoles concertades i l’Estat francès, dintre de les possibilitats pressupostàries, assumeix el pagament del sou dels mestres un cop transcorreguts cinc anys des de la creació de l’escola, la qual cosa significa que la societat nord-catalana ha de ser capaç de crear-les i mantenir-les durant els primers cinc anys.
La proposta que des dels Amics de la Bressola es fa als ajuntaments és clara: Ajudeu-nos a crear i a aguantar una escola Bressola durant els primers cinc anys i després l'Estat francès l'haurà de mantenir. Però els primers cinc anys ho haurem de fer els qui volem que la llengua catalana no desaparegui de la Catalunya Nord.
Els ajuts que els ajuntaments catalans podem donar són múltiples i tots molt valuosos. El sol fet de parlar-ne als ajuntaments ja és positiu, perquè recorda la difícil situació lingüística que es viu al Nord, i això és bo. També es poden fer visites culturals, agermanaments amb escoles d'allà, recollida de material, etc. Però no cal dir que l'ajut que necessiten amb més urgència és l'econòmic.

Per ajudar econòmicament a la creació i manteniment de noves escoles es pot fer de dues maneres:
1a) Amb una única aportació econòmica puntual.
2a) Fent-nos socis protectors de l'Associació d'Amics de la Bressola amb una aportació econòmica fixa anual. Aquesta segona opció té el gran avantatge que permet a l'associació una adequada planificació per atendre les demandes de creació de noves escoles que van sorgint. Cal saber que crear una nova Bressola porta una mitjana de dèficit anual de 30.000 euros.
Actualment, gràcies a l’adhesió de més de 170 ajuntaments, 400 socis individuals i el suport de la Generalitat de Catalunya, la Bressola compta amb set centres de maternal i primària i un de secundària, que escolaritzen prop de 600 alumnes en català.
Proposta:
És per tot el que hem exposat que els regidors sotasignants proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
- l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer acorda fer-se soci protector de l'Associació d'Amics de la Bressola amb caràcter indefinit i es compromet a fer una aportació econòmica anual de ............. euros.

- Comunicar el present acord a l’Associació d’Amics de la Bressola, c/ Mare de Déu del Pilar, 16-18, 08003 Barcelona.

- I fer efectiu l'ingrés de l'aportació econòmica anual al número de compte 2100 0631 44 0200058796 de l'Associació d'Amics de la Bressola, (CIF: G-58648270).

El Ple decidirà.

Observació
Davant la possibilitat que alguns consistoris dubtin sobre quina pot ser l'aportació econòmica anual més adequada, Els Amics de la Bressola, suggereix, a títol exclusivament orientatiu, el barem següent.
Menys de 2000 habitants 250€.

Convocatòria ple ordinari, dilluns 4 de maig 2009, 21h.

L'alcaldessa ha convocat des d'ahir 28 d'abril a sessió ordinària del ple per al 4 de maig a les 21h amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2. Propostes d'acord que presenta l'alcaldessa al ple:

1a. Compte general del pressupost municipal de l'exercici 2008.

2a. Compte del patrimoni de l'exercici 2008.

3a. Aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de contractació en referència als contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats, i als contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió d'obra pública elaborats per aquest Ajuntament.

4a. Acceptació de la cessió gratuïta de terrenys destinats a vials.

5a. Aprovació de l'inici d'expedient de delimitació del terme municipal de Muntanyola, amb els termes municipals de Malla, Tona, Collsuspina, Moià, l'Estany, Santa Maria d'Oló, Oristà, Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia de Riuprimer i Vic.

6a. Acceptació de la cessió en propietat de 3 bancs d'espai urbà cedits per la DIBA dins del Pla de concertació Xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011, programa de mobiliari d'espai públic.

7a. Conveni Pla de Vigilància complementària d'incendis forestals any 2009.

8a. Declaració del "Roure Gros" arbre d'interès local.

3. Despatx d'ofici i presentació de l'estat de d'execució del pressupost.

4. Resolucions, mocions, precs i preguntes:

1a Ratificació de la resolució d'alcaldia sobre l'aprovació de la moció sobre la commemoració dels 30 anys d'ajuntaments democràtics.

Mocions presentades pel regidor d'ERC-AM:

2a Moció en relació als fets de la Franja de Gaza
3a Moció per la prohibició de les curses de braus que incloguin la mort de l'animal o qualsevol tipus de maltractament i declaració del poble com a antitaurí.
4a Moció per la internacionalització del dret de decidir a tenir un estat propi del poble català.
5a Moció d'adhesió al manifest de la diada de Sant Jordi de l'Ajuntament de Palafrugell

Mocions presentades pel regidor d'ERC-AM i dels regidors de CiU:

6a. Moció per fomentar les adhesions a la Iniciativa Legislativa Popular per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una llei de convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació.

------------------------------------------------------------------------------------------

Com podreu observar, els acords són purament de tràmit i no presenten complicacions per la qual cosa probablement s'aprovin tots per unanimitat. Pel què fa a la 8a proposta sobre declarar el Roure Gros arbre d'interès local cal destacar que ha sigut a instàncies del Sr. Pere Serra (amb la col·laboració del membre de la nostra llista d'ERC-AM Frederic Tormo) que ho va proposar al regidor de medi ambient Jordi Usero (AR). Posteriorment a la declaració d'arbre d'interès local probablement es podrà declarar arbre d'interès comarcal.

Pel què fa a les mocions, cal destacar que respecte al darrer ple, quan l'alcaldessa ens va dir que no n'havia entrat cap de les 7 presentades perquè no havien tingut temps de llegir-les, d'aquelles es va retirar la d'en David de la Fornal per no tenir vigència, la de la pirotècnia perquè l'equip de govern en va presentar una d'alternativa, i la de l'Espai Europeu d'Educació Superior també hem decidit retirar-la de moment, pendents de com evolucionen els esdeveniments entorn a la pol·lèmica suscitada pel Pla Bolonya entre els estudiants i els mossos d'esquadra.

Hem modificat i actualitzat la moció de suport a la manifestació de Brussel·les per internacionalitzar el dret a decidir dels catalans a tenir un estat propi, i aquest cop ha entrat a votació del ple.

Han entrat a votació del ple la moció antitaurina i la dels fets de la franja de Gaza que l'altra vegada no hi havien entrat. I de les noves, han entrat la de suport al manifest de la diada de Sant Jordi promogut per l'Ajuntament de Palafrugell i la moció que hem presentat conjuntament amb els regidors de CiU de foment a l'adhesió a la ILP per tal que el Parlament català aprovi una llei de convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació.

En canvi, soprenentment i demanarem les raons al torn de precs i preguntes, l'alcaldessa ha tornat a deixar fora de la votació del ple la moció de la Xarxa de pobles cap a a la sostenibilitat, i les noves mocions d'adhesió i suport a l'any Amades i a l'escola Bressola de la Catalunya del Nord.

Tot seguit adjuntem les mocions noves, i l'actualització de la de suport a la manifestació de Brussel·les.
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació